0

Broń palna w Polsce

W Polsce najważniejszym przepisem prawnym regulującym dostęp do broni palnej jest Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji ( Dz. U. 1999 Nr 53 poz.549). Określa ona zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, a także jej nabywania, rejestrowania, przechowywania, zbywania i deponowania. Należy mieć przy tym na uwadze, iż przepisy te dotyczą między innymi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służb Więziennych oraz innych formacji państwowych uzbrojonych, w kwestii co, do których dostęp do broni oraz amunicji regulują odrębne przepisy.

Kto może posiadać broń?

Pozwolenie na broń z racji wykonywanego zawodu otrzymują przedstawiciele formacji państwowych wymienionych powyższym akapicie i w art. 11 Ustawy o broni i amunicji. Osoby, które nie należą do tej grupy muszą ubiegać się o pozwolenie na broń. Wydawane jest przez właściwy – ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby bądź siedzibę zainteresowanego podmiotu – komendanta wojewódzkiego Policji. Wydaje się je do celów:

 • - ochrony osobistej,
 • - ochrony osób i mienia,
 • - łowieckich,
 • - sportowych,
 • - kolekcjonerskich,
 • - pamiątkowych,
 • - rekonstrukcji historycznych,
 • - szkoleniowych.

Pozwolenie na broń jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, która zawiera określony cel w jakim zostało wydane, a także rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Po nabyciu broni osoba ją zakupująca zobowiązana jest do zarejestrowania jej w ciągu 5 dni. Pozwolenie na broń nie może zostać wydane osobom, niemającym ukończonych 21 lat – chyba, że wniosek o takie pozwolenie złoży szkoła, organizacja sportowa, Polski Związek Łowiecki, stowarzyszenie obronne. Może zostać wówczas przyznana tylko do celów sportowych lub łowieckich.

Rodzaje broni palnej

Istnieją dwa najważniejsze podziały w zakresie klasyfikacji rodzajów broni palnej. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę stopień automatyzacji i tu wyróżnia się broń:

 • - automatyczną – czyli taką, gdzie nie potrzeba ingerencji strzelca do wykonania wszystkich czynności potrzebnych do oddania następnego strzału.
  • - samoczynną – strzela wyłącznie ogniem ciągłym, czyli po naciśnięciu spustu przez strzelca broń oddaje strzały aż strzelec nie puści spustu.
  • - samopowtarzalną – strzela wyłącznie ogniem pojedynczym, co oznacza, że po naciśnięciu spustu przez strzelca broń wykona pełen, jeden cykl. Dla oddania kolejnego strzału konieczne jest naciśnięcie ponownie spustu.
  • - samoczynno-samopowtarzalną – posiada przełącznik rodzaju ognia, co pozwala na ustawienie automatyki na działanie w trybie samoczynnym bądź samopowtarzalnym.
 • - nieautomatyczną – czyli taką, w której do oddania kolejnego strzału należy przygotować sprzęt ręcznie.
  • - jednostrzałową – nie jest wyposażona w magazynki amunicyjne. Przy strzale konieczne jest odryglowanie zamka, wyjęcie łuski i załadowanie kolejnego naboju.
  • - powtarzalną – jest to taka broń, którą należy przygotować ręcznie do kolejnego strzału, jednak wyposażona jest w magazynki. Oznacza to, że strzelec wykonuje mniej ruchów i cały proces przebiega szybciej.

Inny podział broni palnej dotyczy rozróżnienia z uwagi na wartość początkowej energii kinetycznej. Wobec tego można wyróżnić broń:

 • - klasyczną:
  • - karabiny – strzelają najsilniejszymi nabojami strzeleckimi i można wyróżnić wiele typów karabinów.
  • - karabinki – zasilane są amunicją pośrednią i można do nich zaliczyć karabinki szturmowe, maszynowe, precyzyjne.
  • - rewolwery – charakterystyczną cechą tej broni jest magazyn nabojowy w formie bębna, gdzie umieszczane są w komorach naboje.
  • - pistolety – strzelają amunicją pistoletową i charakteryzują się raczej niewielką masą i rozmiarami.
 • - specjalizowaną – do tego rodzaju broni zalicza się wszystkie te rodzaje, których nie można zakwalifikować jako klasycznej broni w zakresie kryterium energii kinetycznej i tak dotyczą one broni obezwładniającej, sygnałowej, granatników, strzelb.

Na broń strzelecką w Polsce konieczne jest pozwolenie, którego nie wymaga się jeśli chodzi o posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 roku i replik tej broni.


[%carousel%]
Kontakt ze sklepem